Aan de gecertificeerde duikerartsen op www.mijnduikerarts.nl

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN m.b.t. C- en D-artsen over eisen en registratietermijnen NICDA

Inmiddels is bijna iedereen die C arts is, ook MED gecertificeerd. De dubbele registratie kost veel extra werk. Om die reden hebben wij u enige tijd geleden een enquête gestuurd met de vraag of u er sterk aan hechtte C arts te blijven naast MED, of dat het akkoord zou zijn om bij hercertificatie alleen MED te worden/blijven. MED: “Medical Examiner of Divers”, dit is de internationale certificatie via het ECB: “European College of Baromedicine”; de C registratie overstijgend.

Uit de enquête kwam naar voren dat 98% het niet erg vindt als de C-registratie komt te vervallen. Om die reden is per 1 september 2023 het volgende besloten:

INITIËLE REGISTRATIE MED 3 JAAR GELDIG

De initiële registratie voor MED wordt gedaan door de ECB in Italië. Deze initiële registratie is drie jaar geldig, waarna er gehercertificeerd dient te worden.

HERREGISTRATIE MED 5 JAAR GELDIG

De herregistratie heeft het ECB in Italië uitbesteed aan het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). De eisen voor MED zijn wat lichter geworden dan registratie voor C en MED tegelijk, doordat de periode van herregistratie is verlengd naar eens per 5 jaar, terwijl de status hetzelfde blijft voor de keuringsarts. De administratieve kosten voor herregistratie zijn (vooraf te betalen) 150 euro per vijf jaar (30 euro per jaar). Zowel het inleveren van de bewijsstukken als de betaling verloopt via het NICDA.

De eisen voor herregistratie zijn:

  1. 28 uur nascholing in 5 jaar (vroeger in 3 jaar), waarvan 28 uren ECB geaccrediteerde cursusuren of gelijkwaardige uren ter voorlegging aan het bestuur/College van Deskundigen (CvD) van het NICDA.
  2. Het inleveren van een A4 met 25 keuringen in die 5 jaar met initialen keurling, datum en plaats van keuring voorzien van uw handtekening en keuringsstempel of op uw briefpapier waarmee u factureert. U verklaart daarbij dat uw keuring bestaat uit anamnese, oorspiegelen, neurologisch oriënterend onderzoek, spirometrie met FEV1, FVC,FEV1/FVC op flowvolumecurve (dus niet alleen peakflow) en een gevalideerde fietsinspanningstest of steptest.
  3. Als u niet voldoende keurt, heeft het NICDA met het ECB geregeld dat dit “uitgeruild” kan worden door het volgen van twee keer de opfriscursus van Scott Haldane/ SHF “De duikkeuring in de Praktijk” in die vijf jaar. Deze cursus wordt minimaal eens per twee jaar gegeven bij een deelnemersaantal van tenminste 8 personen en levert ook nog 4 ECB punten per keer op.

Degenen die nu C of C/D arts zijn blijven op de lijst staan, tot de herregistratie wordt aangevraagd. Dan vervalt de C automatisch en komt u op de MED lijst indien de keuringen/ cq opfriscursussen gevolgd zijn. De datum van de nog lopende registratie verschuift niet, die is dus nog steeds 3 jaar, de datum die op uw pasje vermeld staat. Daarna gaat de termijn van vijf jaar in.

D-ARTSEN

zijn medisch specialisten die geen basiskeuringen verrichten, maar keuringen en advisering binnen hun eigen specialisme verrichten, vaak op aanvraag van collega MED-artsen.

De D artsen blijven een zeer gewenste categorie bij het NICDA voor intercollegiaal overleg en verbreding van duikgeneeskundige kennis. Zij blijven op de D artsen lijst staan, ook nadat de C lijst vervalt.

Ook D-artsen krijgen initiële certificering door het volgen van de level 1 cursus deel 1 en 2, waarna zij zich na 3 jaar kunnen hercertificeren.

Daarna is hercertificering om de 5 jaar, waarbij het minimale aantal punten 25 ECB-uren betreft. Zij hoeven geen keuringen in te leveren, aangezien zij slechts deelkeuringen verrichten op verzoek van (C en) MED-artsen in hun eigen specialisme waarvoor zij al geregistreerd zijn.

Als een D-arts ook een basiskeuring wil verrichten, dient hij/zij zich ook als MED te registreren en de bovenstaande eisen voor MED te volgen. De administratieve kosten voor het aanvragen van herregistratie als D-arts bedragen (vooraf te voldoen) €100 per 5 jaar.

Voor MED en D artsen:

  • Datum eerstvolgende cursus “De duikkeuring in de praktijk” zal zijn op 27 januari 2024
  • De SHF-cursussen kunt u vinden op www.scotthaldane.nl en de cursussen van de NVD op www.duikgeneeskunde.nl
  • U dient uw behaalde certificaten in te scannen of op te sturen waarbij aanwezigheid en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets wordt gegarandeerd door de cursusorganisatie. Indien alleen GAIA-registratie wordt ingeleverd staat het het NICDA vrij om nadere cursusinformatie of steekproefsgewijs een certificaat met bewijs van deelname en eindtoets op te vragen.

Van andere cursussen in binnen- en buitenland dienen van tevoren het lesprogramma ingediend te worden ter beoordeling. Indien nodig gaat dit programma via het NICDA naar het College van Deskundigen die mogelijk de cursusinhoud gaat opvragen ter beoordeling van het aantal punten dat gegeven kan worden door het NICDA. Achteraf worden geen punten meer toegekend.

Bijlage:

  1. MED-artsen dienen minimaal 28 lesuren en 25 keuringen of 2 x cursus “Duikkeuring in de praktijk” per 5 jaar in te leveren.

D artsen dienen 25 punten in 5 jaar in te leveren. Cursussen op het eigen vakgebied dienen vooraf te worden ingediend bij het NICDA (en indien nodig naar het College van Deskundigen) om te beoordelen in hoeverre die duikgerelateerd zijn om mee te tellen.

  1. Docentschappen en publicaties kunnen worden ingediend bij het NICDA bestuur (die z.n. het CvD consulteren) ter beoordeling aantal punten. 1 lesuur is 1 punt.

Wij hopen dat deze vereenvoudiging voor zowel het NICDA als voor u als duikerarts tot een positief resultaat zal leiden.

Bestuur NICDA (Piet Scholten, Ferdinand Stekelenburg en Sylvia Dermout), 1 oktober 2023